[SSL] pfx를 jks로 변환 방법

 

pfx jks로 변환 방법

 

keytool -importkeystore -srckeystore mypfxfile.pfx -srcstoretype PKCS12 -destkeystore mypfxfile.jks -deststoretype JKS

 

ex)

keytool -importkeystore -srckeystore scbyun.com.pfx -srcstoretype pkcs12 -destkeystore scbyun.com.jks -deststoretype jks

 


◀ PREV 1···121314151617181920···43 NEXT ▶